Vacancy: Traffic Commissioner Appointments For Wales and North West of England Regions / Penodi Comisiynydd Traffig Cymru a Chomisiynydd Traffig Gogledd-orllewin Lloegr

Commercial Motor
July 23, 2019

 

Are you looking for a new job opportunity? Commercial Motor can help you take the next step in your career. And to browse all current vacancies, visit our Jobs page.
 

Penodi Comisiynydd Traffig Cymru a Chomisiynydd Traffig Gogledd-orllewin Lloegr

Lleoliad: 1 yn Ardal Traffig y Gogledd-orllewin – Golbourne, ger Warrington 

                1 yng Nghymru - Caerdydd neu Gaernarfon

Dyddiad cychwyn: Hydref 2019

Hyd y penodiad: Parhaol

Cyfnod amser: 42 awr (dros wythnos 5 diwrnod) gan gynnwys awr y dydd ar gyfer prydau

Tâl cydnabyddiaeth: £101,287 y flwyddyn (Mae cyflogau Comisiynwyr Traffig ynghlwm wrth bolisi cyflogau’r sector cyhoeddus ar gyfer y farnwriaeth).

Costau: Byddwn yn ad-dalu costau rhesymol fydd yn codi wrth gyflawni dyletswyddau. Bydd yr union fanylion yn cael eu rhoi yn y telerau a'r amodau. Ni fyddwn yn talu costau adleoli.

Meini Prawf Hanfodol ar gyfer y swydd yng Nghymru yn unig: Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ond byddwn yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt eisoes yn meddu ar y sgiliau hyn ond sy’n barod i ymrwymo i ddysgu’r Gymraeg. Dylai’r ymgeiswyr fod yn gyfreithwyr neu’n fargyfreithwyr. 

Mae'r Adran Drafnidiaeth yn dymuno penodi dau Gomisiynydd Traffig. Un ar gyfer Gogledd-orllewin Lloegr lle bydd yr ymgeisydd yn gweithio yn Golborne ger Warrington a’r llall ar gyfer Cymru lle y bydd yn gweithio yng Nghaerdydd neu Gaernarfon. Efallai y bydd gofyn i’r ddau Gomisiynydd deithio i rannau eraill o’r rhanbarth ac ar draws Prydain.

Y Comisiynwyr Traffig sy’n gyfrifol am drwyddedu a rheoleiddio’r rheiny sy’n gyrru cerbydau nwyddau trwm, bysiau a choetsis, a chofrestru gwasanaethau bysiau lleol. Gall Comisiynwyr Traffig Prydain Fawr wrando ar achosion yn enwedig apeliadau a chwynion o feysydd traffig eraill sy'n cael eu dirprwyo gan yr Uwch-gomisiynydd Traffig, ac felly gall gynnal y dyletswyddau mewn unrhyw fan ym Mhrydain. Fe’u cynorthwyir yn y gwaith hwn gan ddirprwy Gomisiynwyr Traffig, sy’n llywyddu dros nifer o ymchwiliadau cyhoeddus ac sy’n delio ag achosion ysgrifenedig. Mae gwaith fel Comisiynydd neu Ddirprwy yn cael ei gydnabod gan y Comisiwn Penodiadau Barnwrol fel gwaith sy'n cyfateb i brofiad mewn tribiwnlys.

Ar hyn o bryd, caiff Comisiynwyr Traffig eu penodi hyd at 65 mlwydd oed a gall y penodiadau gael eu hestyn am gyfnod hyd nes y byddant yn 66 oed, yn amodol ar gymeradwyaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Bydd rhagor o wybodaeth am y penodiadau hyn, gan gynnwys sut i wneud cais, cyfrifoldebau'r swydd a'r manyleb person, i'w cael drwy gysylltu â'r Adran Drafnidiaeth:  Paul.wainwright@dft.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 27 Awst 2019.

 

Traffic Commissioner Appointments For Wales and North West of England Regions

Location: 1 x North West Traffic Area based in Golborne, near Warrington

                 1 x Wales based in Cardiff or Caernarfon

Start date: October 2019

Length of appointment: Permanent

Time commitment: 42 hours (over a 5 day week) including one hour daily meal breaks

Remuneration: £101,287 per annum (Traffic Commissioners' salaries are linked to the public sector pay policy for the judiciary). 

Expenses: Reasonable expenses in the course of duty will be reimbursed. Precise details will be detailed in the terms and conditions. No relocation expenses will be paid.

Essential criteria for the Welsh role only: Welsh skills are essential but candidates who do not poses this essential skill but are willing to commit to learning the Welsh language will be considered. Candidates should be a qualified solicitor, barrister or lawyer

The Department for Transport is seeking to recruit two Traffic Commissioners. One for the North West of England based in Golborne near Warrington the other for Wales based in Cardiff or Caernarfon. For both roles travel to other parts of the region and Great Britain will be required.

Traffic Commissioners are responsible for the licensing and regulation of those who operate heavy goods vehicles, buses and coaches, and the registration of local bus services. Traffic Commissioners for Great Britain can hear cases, particularly appeals and complaints from other traffic areas as delegated by the Senior Traffic Commissioner, and thus can undertake duties anywhere in Great Britain. They are assisted in this work by Deputy Traffic Commissioners, who preside over a number of public inquiries and handle written cases. Work as a Commissioner or Deputy is recognised by the Judicial Appointments Commission as being equivalent to tribunal experience.

Currently, Traffic Commissioners are appointed to the age of 65 years and renewed for a period up to their 66th birthday subject to approval by the Secretary of State.

Further information about these appointments, including how to apply, the job role and person specification, may be found by contacting the Department for Transport:  Paul.wainwright@dft.gov.uk.

The closing date for applications is Tuesday 27 August 2019.

 

About the Author

img

Commercial Motor

Commercialmotor.com is the online presence for Commercial Motor magazine, the world’s oldest magazine dedicated to the commercial vehicle industry.

It is your online source for the best new and used trucks and trailers in the UK - plus the latest news, and the best buying advice you'll find in the industry.

All of the dealers listed have been are visited by our field sales team in person at their premises and our editorial team are constantly out and about speaking to dealers, operators and suppliers - this helps build really great market knowledge that assists you.

Articles published by the author Commercial Motor may be collaborative efforts by our journalists or contain significant elements obtained from press releases or company statements. They have, however, still been written and checked by our expert editorial team.

Share this article

Vehicle Type
make
model
bodytype
axle
cabtype
Emissions
;