Vacancy: Traffic Commissioner Appointments For Wales and North West of England Regions / Penodi Comisiynydd Traffig Cymru a Chomisiynydd Traffig Gogledd-orllewin Lloegr

Transport Commission Government Logo

Penodi Comisiynydd Traffig Cymru a Chomisiynydd Traffig Gogledd-orllewin Lloegr

Lleoliad: 1 yn Ardal Traffig y Gogledd-orllewin – Golbourne, ger Warrington 

                1 yng Nghymru - Caerdydd neu Gaernarfon

Dyddiad cychwyn: Hydref 2019

Hyd y penodiad: Parhaol

Cyfnod amser: 42 awr (dros wythnos 5 diwrnod) gan gynnwys awr y dydd ar gyfer prydau

Tâl cydnabyddiaeth: £101,287 y flwyddyn (Mae cyflogau Comisiynwyr Traffig ynghlwm wrth bolisi cyflogau’r sector cyhoeddus ar gyfer y farnwriaeth).

Costau: Byddwn yn ad-dalu costau rhesymol fydd yn codi wrth gyflawni dyletswyddau. Bydd yr union fanylion yn cael eu rhoi yn y telerau a'r amodau. Ni fyddwn yn talu costau adleoli.

Meini Prawf Hanfodol ar gyfer y swydd yng Nghymru yn unig: Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ond byddwn yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt eisoes yn meddu ar y sgiliau hyn ond sy’n barod i ymrwymo i ddysgu’r Gymraeg. Dylai’r ymgeiswyr fod yn gyfreithwyr neu’n fargyfreithwyr. 

Mae'r Adran Drafnidiaeth yn dymuno penodi dau Gomisiynydd Traffig. Un ar gyfer Gogledd-orllewin Lloegr lle bydd yr ymgeisydd yn gweithio yn Golborne ger Warrington a’r llall ar gyfer Cymru lle y bydd yn gweithio yng Nghaerdydd neu Gaernarfon. Efallai y bydd gofyn i’r ddau Gomisiynydd deithio i rannau eraill o’r rhanbarth ac ar draws Prydain.

Y Comisiynwyr Traffig sy’n gyfrifol am drwyddedu a rheoleiddio’r rheiny sy’n gyrru cerbydau nwyddau trwm, bysiau a choetsis, a chofrestru gwasanaethau bysiau lleol. Gall Comisiynwyr Traffig Prydain Fawr wrando ar achosion yn enwedig apeliadau a chwynion o feysydd traffig eraill sy'n cael eu dirprwyo gan yr Uwch-gomisiynydd Traffig, ac felly gall gynnal y dyletswyddau mewn unrhyw fan ym Mhrydain. Fe’u cynorthwyir yn y gwaith hwn gan ddirprwy Gomisiynwyr Traffig, sy’n llywyddu dros nifer o ymchwiliadau cyhoeddus ac sy’n delio ag achosion ysgrifenedig. Mae gwaith fel Comisiynydd neu Ddirprwy yn cael ei gydnabod gan y Comisiwn Penodiadau Barnwrol fel gwaith sy'n cyfateb i brofiad mewn tribiwnlys.

Ar hyn o bryd, caiff Comisiynwyr Traffig eu penodi hyd at 65 mlwydd oed a gall y penodiadau gael eu hestyn am gyfnod hyd nes y byddant yn 66 oed, yn amodol ar gymeradwyaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Bydd rhagor o wybodaeth am y penodiadau hyn, gan gynnwys sut i wneud cais, cyfrifoldebau'r swydd a'r manyleb person, i'w cael drwy gysylltu â'r Adran Drafnidiaeth:  Paul.wainwright@dft.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 27 Awst 2019.

 

Traffic Commissioner Appointments For Wales and North West of England Regions

Location: 1 x North West Traffic Area based in Golborne, near Warrington

                 1 x Wales based in Cardiff or Caernarfon

Start date: October 2019

Length of appointment: Permanent

Time commitment: 42 hours (over a 5 day week) including one hour daily meal breaks

Remuneration: £101,287 per annum (Traffic Commissioners' salaries are linked to the public sector pay policy for the judiciary). 

Expenses: Reasonable expenses in the course of duty will be reimbursed. Precise details will be detailed in the terms and conditions. No relocation expenses will be paid.

Essential criteria for the Welsh role only: Welsh skills are essential but candidates who do not poses this essential skill but are willing to commit to learning the Welsh language will be considered. Candidates should be a qualified solicitor, barrister or lawyer

The Department for Transport is seeking to recruit two Traffic Commissioners. One for the North West of England based in Golborne near Warrington the other for Wales based in Cardiff or Caernarfon. For both roles travel to other parts of the region and Great Britain will be required.

Traffic Commissioners are responsible for the licensing and regulation of those who operate heavy goods vehicles, buses and coaches, and the registration of local bus services. Traffic Commissioners for Great Britain can hear cases, particularly appeals and complaints from other traffic areas as delegated by the Senior Traffic Commissioner, and thus can undertake duties anywhere in Great Britain. They are assisted in this work by Deputy Traffic Commissioners, who preside over a number of public inquiries and handle written cases. Work as a Commissioner or Deputy is recognised by the Judicial Appointments Commission as being equivalent to tribunal experience.

Currently, Traffic Commissioners are appointed to the age of 65 years and renewed for a period up to their 66th birthday subject to approval by the Secretary of State.

Further information about these appointments, including how to apply, the job role and person specification, may be found by contacting the Department for Transport:  Paul.wainwright@dft.gov.uk.

The closing date for applications is Tuesday 27 August 2019.

 

Vacancy: Business Development Manager, McPherson Ltd

mcpherson aberlour logo


Are you looking for a new job opportunity? Commercial Motor can help you take the next step in your career. And to browse all current vacancies, visit our Jobs page.


Employer: McPherson Ltd
Job title: Business Development Manager
Salary: Commensurate with experience, plus fully expensed company car
Location: Aberlour


The successful applicant will be accountable for developing new client relationships to grow the non-spirit side of our road haulage business.

You should have a good understanding of the logistics industry including 3pl contracts and open book negotiation methods.


Key Accountabilities:

  • Develop new customers across a wide variety of clients
  • Proactively own the end to end sales cycle, from identifying potential clients to proposal and delivery
  • Development of long term business strategy
  • Identifying potential clients needs and deliver solutions to meet their requirements
  • Generate leads and meet with relevant decision makers and stakeholders
  • Engage with senior management team to drive the sales strategy and growth
  • Negotiate the terms of a sale (price, costs, delivery and specifications) with buyers and close the sale
  • Remain involved with development affecting your customers
  • Identify and Attend exhibitions

This is an excellent opportunity to be part of a leading player in the 3pl market.

Salary and benefits will be commensurate with experience; the package will include a fully expensed company car.

It is envisaged that this appointment will be home based with regular travel to both prospective and existing customers premises and our Head Office in Aberlour.

Send current CV to braidwoodf@mcpherson.ltd.uk